Małe statystyki:
Aktualnie online: 1
W sumie: 22582

Cele programowe

Celem szkoły jest rozbudzanie i rozwijanie świadomości edukacyjnej, stałą potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji,  ształcenia i doskonalenia zawodowego, chęci zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i zainteresowań w czasie wolnym od pracy w okresie po zakończeniu aktywności i pracy zawodowej.

Jest to realizacja idei uczenia się przez całe życie.

Obecnie zaledwie 1% osób w wieku 55–64 lata w Polsce uczy się lub kształci, co znacząco odbiega od średniej dla  całej UE na poziomie 5%.

 Zostanie on osiągnięty w wyniku realizacji pięciu celów operacyjnych:

1.   poszerzenie wiedzy i umiejętności słuchaczy UTW CC i ich rodzin na temat zdrowego starzenia się i promocji zdrowia w starszym wieku poprzez wykłady i zajęcia warsztatowe, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i strony internetowej;

2.   poszerzenie wiedzy i umiejętności wydzielonej grupy opiekunów niosących pomoc osobom starszym na temat zagadnień i metod promocji zdrowia wśród ludzi starszych poprzez szkolenie opiekunów w ramach wykładów i zajęć warsztatowych,

3.    zwiększenie stopnia integracji między osobami starszymi a ich opiekunami w zakresie działań na rzecz promocji zdrowia i zdrowego starzenia się poprzez aktywizujace formy dydaktyczne (forum dyskusyjne, wspólne zajęcia warsztatowe i miniprojekty z zakresu promocji zdrowia);

4. zwiększenie aktywności zdrowotnej słuchaczy ISPZS poprzez włączenie się uczestników szkoły do imprez prozdrowotnych i społecznokulturalnych zorganizowanych w Warszawie, a także rozwijanie aktywności uczestników szkoły drogą internetową (blogi, chaty, wymiana informacji i poglądów na portalach społecznościowych);

5.  zwiększenie motywacji słuchaczy ISPZS do służącej zdrowiu zmiany postaw i zachowań wyrażającej się uczestnictwem w programach profilaktycznych, racjonalizacją diety, poświęceniem większej ilości czasu na
aktywność fizyczną, podjęciem prób zaprzestania palenia i ograniczenie spożycia alkoholu, dbałością o ochronę przed wypadkami i urazami.

 

Koncepcja programu nauczania w ISPZS łączy w sposób zrównoważony wiedzę i kompetencje z zakresu nauk biologicznych i medycznych z dorobkiem nauk humanistycznych i społecznych, a także wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi w tych dziedzinach i koncentrować się będzie wokół następujących treści programowych:

 

  • Wprowadzenie do zagadnień promocji zdrowia i zdrowia publicznego.
  • Główne problemy i wyzwania zdrowotne – historia, stan obecny, przyszłość.
  • Wiedza o zdrowiu i promocji zdrowia w różnych wymiarach: medycznym, filozoficznym, etycznym,  biologicznym, społeczno-kulturowym, ekonomicznym.
  • Polityka zdrowotna i senioralna w Polsce, UE i WHO.
  • Wybrane programy promocji zdrowia dla osób starszych.
  • Zagadnienia opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi
  • Rzecznictwo w zakresie promocji zdrowia – zadania dla seniorów.

 

Kierownikiem merytorycznym ISPZS będzie prof. dr hab. Janusz Szymborski.

 Zajęcia poprowadzą między innymi:


Prof. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
Prof. Tadeusz Parnowski, Instytut Psychiatrii i Neurologii
Prof. Piotr Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. Zbigniew Lew Starowicz, Akademia Wychowania Fizycznego
Prof. Janusz Szymborski, Collegium Civitas
Prof. Witold Zatoński, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie
Dr hab. Adam Czyżewski, Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Dr hab. Elżbieta Biernat, Szkoła Główna Handlowa
Dr n. med. Grzegorz Benke, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr Maja Błaszczyszyn, Warszawskie Centrum Medycyny Naturalnej
Dr Jakub Gierczyński, Uczelnia Łazarskiego
Dr Leszek Kluba, Instytut Matki i Dziecka
Dr med. Paulina Miśkiewicz, Biuro WHO w Polsce
Dr Jacek Moskalewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Dr Karolina Pietruk, Fundacja „Hospicjum Onkologiczne”
Dr Marcin Ryszkiewicz, Muzeum Ziemi PAN
Mgr Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityk Publicznych Collegium Civitas
Mgr Elżbieta Czyżewska, Trygon Agencja Autorska
Mgr Andrzej Gontarz, Instytut Polityk Publicznych Collegium Civitas
Mgr Dorota Kamińska, Salon Kosmetyczny „For You”
Mgr Małgorzata Pankowska, Fundacja „Hospicjum Onkologiczne”
Mgr Krzysztof Przewoźniak, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, Collegium Civitas